Bezpečnostné pokyny

Počas pobytu je potrebné sa riadiť pokynmi bezpečnosti, ktoré sú k dispozícií priamo na mieste a budete nimi tiež oboznámení pri ubytovávaní sa. Terasa je určená na sedenie a oddych. Zakázané je preliezanie zábran, šplhanie po stromoch alebo vyrezávanie do stromov. Fajčenie v domčeku je zakázané, rovnako v celom areáli je treba mať na zreteli, že sa pohybujete v lesnom prostredí. V prípade že si robíte oheň tak iba v priestore na to určenom, ktorý je na makadamovej platforme pred vstupom na lávku. Oheň musí byť pod dozorom dospelej osoby, ktorá reguluje aj jeho výšku. Oheň je zakázané klásť v prípadoch silného vetra alebo na základe verejne ohláseného zákazu. Drevo a triesky na pálenie je možné použiť iba z na to určeného miesta. Je zakázané rezať čerstvé konáre stromov.  V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, silného vetra (50km/h a viac) alebo búrky si majiteľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu alebo požiadať návštevníkov na opustenie stromodomu.  Ako vidíte pravidiel a pokynov je trošku viac ale takáto netradičná stavba a prostredie si to vyžaduje. Ďakujeme vám za ich dodržiavanie a zodpovedný prístup ako k domčeku tak aj jeho okoliu.

V prípade otázok vám budeme plne k dispozícii.